Isco không dám chắc tương lai cùng Real Madrid

Isco không dám chắc tương lai cùng Real Madrid

(Chonkeo) - Qua phát biểu mới nhất, Isco Alarcon ám chỉ việc có thể rời Real Madrid trong tương lai gần.